บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางแสงเดือน สุขรมย์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

นายกฤษฎา สู่สุข

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางชลีกร สู่สุข

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

คู่มือการปฏิบัติงาน